dijous, 19 de gener de 2012

Jornada doble

Dissabte passat 14 de gener membres del Grup d'anellament Parus es van dividir en dos grups per tractar de donar una empenta als projectes d'hivern. Antonio España, juntament amb Gonzalo Agudo, Jorge de Pedro i Jose Antonio Bozas es van dirigir al riu Congost, a l'alçada de Montmeló per capturar i prendre dades dels mosquiters d'aquella zona i Jordi Rodríguez, Ángel Fernández, Ignasi Toranzo, J.C. Fernández Ordóñez, Fréderic Sánchez, Emilio Pagani-Núñez, Jaime Resano y Sergio Hernández es van quedar a l'Estació Ornitològica de Can Manent per capturar i prendre dades de repicatalons, caderneres i verdums. 
(Foto: Sergio Hernández)
El matí va començar molt fred, i en ambdues estacions d'anillament les xarxes es van omplir de gebre, per la qual cosa les batudes de recollida d'aus es van fer amb més freqüència que en altres ocasions.
Passerell (Carduelis cannabina) del Congost (Foto: Antonio España)
En el riu Congost, es van intentar capturar mosquiters per al projecte del grup però sembla ser que el nombre de mosquiters invernants al Vallés és menor que altres anys, per la qual cosa el nombre de captures ha disminuït notablement tant aquí, com en la resta d'estacions d'anellament del grup.

Xivitona (Actitis hypoleucos) (Foto: Antonio España)
El total d'aus anellades ha sigut 52, de 21 espècies diferents: 
Pit-roig (Erithacus rubecula).......................................3 
Passerell (Carduelis cannabina)..................................1 
Verdum (Carduelis chloris).........................................4
Cuereta blanca (Motacilla alba)..................................1
Blauet (Alcedo atthis)..................................................2
Rosinyol bord (Cettia cetti).........................................2
Xibitona (Actitis hypoleucos)......................................1
Mosquiter (Phylloscopus collybita).............................9
Cargolet (Troglodytes troglodytes)..............................1
Merla (Turdus merula).................................................1
Tord (Turdus philomelos).............................................1
Pisà (Fringilla coelebs)................................................9
Cadernera (Carduelis carduelis)..................................7
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)...................1
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)........................1 
Mallerenga carbonera (Parus major)...........................3 
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta).....................1
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)...........................1
Pardal comú(Passer domesticus)...........................................1
Gafarró (Serinus serinus).............................................1
Bitxac (Saxicola rubicola).............................................1 

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) del Congost (Foto: Antonio España)
Titella (Anthus pratensis) de Can Manent (Foto:Sergio Hernández)
En la E. O. Can Manent, aprofitant que hi eram més persones, es va muntar un desplegament major i es va poder realitzar una jornada excelent de repicatalons i sumar uns quants individus més per al projecte de fringilids. És increible com, gràcies a la creació d'una bassa a l'estació ha fet que moltes espècies com les orenetes al estiu o els repicatalons en aquetst cas, tingan els seus ajoca-dors. També la gallineta comuna ja ha criat a la bassa des de fa un parell d’anys, així com la presència del rascló i ànecs collverd. Per una altra part, en quant als fringilids, cal destacar que aquest hivern hi ha molt pocs lluers i no obstant això una gran quantitat de gafarrons. Podria ser degut a que l'hivern encara no ha estat prou fred i els lluers no han baixat des d'Europa i per això, els gafarrons han ocupat el buit que han deixat.

De moment, la cadernera més gran del projecte Fringilids (Foto: Sergio Hernández)
En total es van anellar 201 individus de 19 espècies diferents: 
Blauet (Alcedo attis)..................................1
Titella (Anthus pratensis)..........................1 
Cadernera (Carduelis carduelis)..............10
Verdum (Carduelis chloris)........................4
Lluer (Carduelis spinus).............................1
Rossinyol bord (Cettia cetti)......................1
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)......45 
Pit-roig (Eritacus rubecula)......................10
Pinsà (Fringilla coelebs).............................1
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)....3
Mallerenga carbonera (Parus major)..........2
Pardal (Passer domesticus)........................9
Pardal xarrec (Passer montanus).............14
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros).......1
Mosquiter (Phylloscopus collybita).............5 
Pardal de bardissa (Prunella modularis).....2 
Gafarró (Serinus serinus)..........................88
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)...1
Merla (Turdus merula).................................2
El grup de Can Manent (Foto: Ignasi Toranzo)

-------------------------------------------------------------------------------------------
El pasado sábado 14 de enero miembros del Grup Parus se dividieron en dos grupos para tratar de dar un empujón a los proyectos de invierno. Antonio España, junto con Gonzalo Agudo, Jorge de Pedro y Jose Antonio Bozas se dirigieron al rio Congost, a su paso por  Montmeló para capturar y tomar datos de los mosquiteros de aquella zona y Jordi Rodríguez, Ángel Fernández, Ignasi Toranzo, J.C. Fernández Ordóñez, Fréderic Sánchez, Emilio Pagani-Núñez, Jaime Resano y Sergio Hernández se quedaron en la Estación Ornitológica de Can Manent para capturar y tomar datos de escribanos palustres, jilgueros y verderones.
La mañana comenzó muy fría, y en ambas estaciones de anillamiento las redes se llenaron de escarcha, por lo que las batidas de recogida de aves se hicieron con más frecuencia que otras ocasiones.
En el río Congost, a su paso por Montmeló, se intentaron capturar mosquiteros para el proyecto del grupo pero parece ser que el número de mosquiteros invernantes en el Vallés es menor que otros años, por lo que el número de capturas ha disminuido notablemente tanto aquí, cómo en el resto de estaciones de anillamiento del grupo.
El total de aves anilladas ha sido 52, de 21 especies diferentes: 
Petirrojo (Erithacus rubecula).......................................3
Pardillo común (Carduelis cannabina)..........................1
Verderón común (Carduelis chloris).............................4
Lavandera blanca (Motacilla alba)................................1
Martín pescador (Alcedo atthis)....................................2
Cetia ruiseñor (Cettia cetti)...........................................2
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)...........................1
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)................9
Chochín (Troglodytes troglodytes)...............................1 
Mirlo común (Turdus merula)......................................1
Zorzal común (Turdus philomelos)..............................1 
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).................................9
Jilguero (Carduelis carduelis)......................................7
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)..............1
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)........................1
Carbonero común (Parus major)..................................3
Bisbita alpino (Anthus spinoletta)...............................1
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).................1
Gorrión común (Passer domesticus)............................1
Verdecillo común (Serinus serinus).............................1 
Tarabilla común (Saxicola rubicola)............................1
En la E. O. Can Manent, aprovechando que eramos más personas, se montó un despliegue mayor y se pudo realizar una jornada explendida de Escribanos Palustres y sumar unos cuantos individuos más para el proyecto de fringilidos. Es increible como, gracias a la creación de una balsa en la estación ha hecho que muchas especies como les orenetes al estiu o els repicatalons en aquetst cas, tingan els seus ajoca-dors. També la gallineta comuna ja ha criat a la bassa des de fa un parell d’anys, així com la presència del rascló i ànecs collverd. Por otra parter, en cuanto a los fringilidos, cabe destacar que este invierno hay muy pocos lúganos y sin embargo una gran cantidad de verdecillos. Podría se debido a que el invierno aún no ha sido lo suficientemente frío y los lúganos no han bajado desde Europa y por ello, los verdecillos han ocupado el vacío que han dejado.
 En total se anillaron 201 individuos de 19 especies diferentes: 
Martín pescador (Alcedo attis)..................................1 
Bisbita común (Anthus pratensis).............................1
Jilguero (Carduelis carduelis).................................10
Verderón (Carduelis chloris).....................................4
Lúgano (Carduelis spinus).........................................1
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)..................................1
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)..............45
Petirojo (Eritacus rubecula).....................................10
Pinzón (Fringilla coelebs).........................................1
Herrerillo (Cyanistes caeruleus)................................3
Carbonero (Parus major)..........................................2
Gorrión (Passer domesticus).....................................9
Gorrión molinero (Passer montanus).....................14 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)..............1
Mosquitero (Phylloscopus collybita)...................5
Acentor (Prunella modularis).............................2
Verdecillo (Serinus serinus)..............................8
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).....1
Mirlo (Turdus merula)........................................2

dimarts, 10 de gener de 2012

Fi i començament d'any a Can Manent

El divendres 30 de desembre, diversos membres de PARUS es van reunir a l'Estació Ornitològica Can Manent per omplir les menjadores i realitzar diverses tasques de manteniment abans d'acabar l'any.
Un preciós exemplar de repicatalons (Emberiza schoeniclus)
(Foto: Ignasi Toranzo)
Aprofitant la visita, es van muntar diverses xarxes per tractar d'observar el número de fringíl·lids que freqüentaven les menjadores aquest any, doncs l'hivern sembla estar retardant-se. De pas, es va aprofitar per capturar mosquiters i prendre mesures de verdums i caderneres per als projectes que realitza el Grup (para més informació visiteu www.parusnatura.org).

Membres del Grup quadrant dades del balanç anual d'anellament
(Foto: Ignasi Toranzo)
Durant la jornada es va poder gaudir, a més de titelles, blauets, gratapalles i un bonic mascle de repicatalons.

(Foto: Sergio Hernàndez)

En total es van capturar 149 individus de 19 espècies diferents:

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) …………….10
Cargolet (Troglodytes troglodytes) ….....……………....1
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)………………….9
Blauet (Alcedo atthis)………………………………………..4
Pit-roig (Erithacus rubecula)…………………..…....…..16
Merla (Turdus merula)…………………………….………..5
Pardal de bardissa (Prunella modularis) …...………...5
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) .………….……...5
Gafarró (Serinus serinus)…………………………………29
Pinsà comú (Fringilla coelebs)…………………………… 6
Pardal comú (Passer domesticus) ..…………………….15
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)..………….. 6
Mallerenga carbonera (Parus major)…………………..11
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) ..………………9
Verdum (Carduelis chloris)……………………..…………..9
Titella (Anthus pratensis).……………………..……………3
Cadernera (Carduelis carduelis)……………..…………...4
Picot garser gros (Dendrocopos major)……...…………1
Gratapalles (Emberiza cirlus)……………………………...1

Entre totes les captures cal destacar que, dues setmanes després d'haver capturat un repicatalons amb anella sueca a Can Manent, hem tingut la sort de capturar un altre anellat exemplar amb anella txeca (N.MUSEUM PRAHA).


Ignasi extraient ocells de les xarxes
(Foto: Sergio Hernández)
Una setmana més tard, el dijous 5 de gener, ens vam tornar a reunir a l'E.O. Can Manent per realitzar una altra jornada i continuar prenent dades de fringíl·lids i mosquiters, en la qual vam capturar 188 individus de 18 espècies diferents:

Mussol (Athene noctua)………………………………... 1

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)………....15
Cargolet (Troglodytes troglodytes)…………………...1
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)……………..13
Blauet (Alcedo atthis)………………………………….....1
Pit-roig (Erithacus rubecula)……………………….....15
Merla (Turdus merula)…………………………………..2
Pardal de bardissa (Prunella modularis)…………...1
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)……………….22
Gafarró (Serinus serinus)………………………………61
Pinsà comú (Fringilla coelebs)………………………… 1
Pardal comú (Passer domesticus)…………………… 12
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)…………. 1
Mallerenga carbonera (Parus major)…………………9
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)…………….14
Verdum (Carduelis chloris)……………………………..14
Cadernera (Carduelis carduelis)…………………….....1
Raspinell (Certhia brachydactyla)……………………...2


Ens va sorprendre un mussol (Athene noctua).
(Foto Sergio Hernández
A la primera jornada van participar: Ángel Fernández, J.C. Fernández-Ordóñez, Ignasi Toranzo i Angélica M. León. I a la segona, a més d'aquests, van estar estar presents Jorge de Pedro i Sergio Hernández.